ค่านิยมด้านแฟชั่นที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของวัยรุ่น

4000

การประยุกต์ศิลปะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ ด้วยการนำวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสังคม สร้างสรรค์งานในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้เกิดเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งกายใหม่ เกิดวงจรชีวิตสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวล้ำนำหน้าอย่างในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารของทั่วโลกสามารถรับรู้ได้ทั่วถึงกันหมด สำหรับค่านิยมในการบริโภคสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมนั้น ถือว่าเป็นดาบสองคม ด้านดีคือมันก่อให้เกิดความตื่นตัวในวงการแฟชั่นขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงของเราให้ทันสมัยทัดเทียมคนอื่น แต่ด้านร้ายคือมันก็ก่อให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจน

ค่านิยมในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่นั้นมีพัฒนาการที่ก้าวไกลทางด้านรูปแบบคนในสังคมโดยเฉพาะสาวๆหรือในหมู่วัยรุ่นนั้นจะทำให้เราสามารถมองเห็นค่านิยมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่า ค่านิยมของทางด้านตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพล แต่ในปัจจุบันค่านิยมของเกาหลีกลับแซงหน้าค่านิยมตะวันตกขึ้นมาอย่างเรียกได้ว่าฉุดไม่อยู่จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง อาหารการกิน และที่ไม่แพ้กันเลยคือเรื่องสไตล์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะเห็นว่าสาวๆในปัจจุบันนิยมแต่งตัวเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีมา โดยเน้นเสื้อที่ค่อนข้างตัวใหญ่ หรือบางทีก็ใส่กางเกงที่มันเป็นขาสั้นพวกยีนส์จะเป็นที่นิยมมาก และที่เด่นชัดเลยคือนิยมใส่ผ้าพันคอกับเข็มขัด

วัยรุ่นในปัจจุบันมีการเลียนแบบการบริโภคนิยมมากขึ้น

เนื่องจากสื่อทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และจากหนังสือนิตยาสารต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของวัยรุ่น โดยเฉพาะการแต่งกายเลียนแบบดาราทั้งในละต่างประเทศ จึงทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามเริ่มจะถูกกลืนหายไป หลงรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศมาเป็นสิ่งยึดถือ วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมนุ่งกางเกง หรือกระโปรงสั้น สวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อคอกว้าง ตามแบบสมัยนิยม เทคโนโลยีก็เช่นกันหากไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้บริโภค

การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยคงไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นวัยรุ่นเองเท่านั้นแต่ทุกคนในสังคม ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิ้น วัยรุ่นไทยถูกดึงดูดจากโฆษณาส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นหรือซื้อของราคาแพง ในเด็กวัยรุ่นของที่เด็กชอบหรือที่เด็กนิยมมักจะมีราคาแพงมากการที่เด็กมีค่านิยมเช่นนี้ ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวเด็กเองและปัญหาทางสังคมตามมา ปัญหาที่ทำให้เด็กมีค่านิยมทางวัตถุนั้น พบว่าส่วนหนึ่งเห็นแบบอย่างมาจากพ่อและแม่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ฐานะดี พ่อแม่มักจะเป็นคนที่ติดยี่ห้อหรือนิยมในสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ และแสดงลักษณะอย่างนี้ให้เด็กได้เห็นได้เลียนแบบ